Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić
Dr. sc. Hrvoje Pandžić rođen je 5. siječnja 1984. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine, a 2011. godine obranio doktorsku disertaciju. Od 2007. godine zaposlen je kao asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012.-2014. godina bio je poslijedoktorski istraživač na Sveučilištu Washington, Seattle, SAD. Trenutno je zaposlen na radnom mjestu izvanrednog profesora na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te obnaša dužnost predstojnika Zavoda za visoki napon i energetiku. Područje njegovog znanstvenog djelovanja je ekonomika elektroenergetskog sustava, što uključuje energetska tržišta, električna vozila, baterijske sustave te općenito napredne tehnologije u elektroenergetici. Do sada je objavio 40 znanstvenih radova u časopisima A kategorije, dva poglavlja u knjizi te 36 konferencijskih radova. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja od kojih se ističu državna nagrada Znanost Hrvatskog sabora i nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća. Član je međunarodnih udruga IEEE i INFORMS te Hrvatskog ogranka CIGRE.
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder
Dr. sc. Tomislav Capuder rođen je 1983. godine u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na istom Fakultetu izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent 2016. Godine, a 2020. Godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Tijekom doktorskog i poslijedoktorskog studija proveo je više mjeseci na usavršavanju na Sveučilištu u Manchesteru u Velikoj Britaniji.
Dobitnik je nagrade Srebrni Josip Lončar za najbolju doktorsku disertaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva u 2013./2014. godini, Nagrade za znanost Fakulteta elektrotehnike i računarstva za 2015. godinu, Nagrade Vera Johanides Hrvatske akademije tehničkih znanosti te mnogih drugih. Istraživački interesi obuhvaćaju integrirane energetske infrastrukture, višegeneracijske sustave, planiranje i vođenje elektroenergetskih sustava, tržišta energije, modeliranje i optimiranje elektroenergetskog sustava, s naglaskom na napredne distribucijske mreže. Autor je poglavlja u knjizi, 3 uredničke knjige, 31 rada u časopisima kategorije A (od toga 19 radova je objavljeno u Q1 časopisima) i više od 50 radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom te preko 100 stručnih studija i elaborata.
Član je uredničkih odbora nekoliko međunarodnih znanstveno stručnih časopisa (od čega je International Transactions on Electrical Energy Systems indeksira u Current Content bazi). U 2016. godini dobio je nagradu za najboljeg recenzenta časopisa IEEE Transactions on Smart Grid i nagradu za najboljeg recenzenta časopisa International Journal on Electrical Power and Energy Systems, dok je u 2019. godini dobio je nagradu za najboljeg recenzenta časopisa IEEE Transactions on Smart Grid i IEEE Transactions on Power Systems.
Voditelj je više međunarodnih i nacionalni znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata. Bio je tajnik međunarodnih konferencija Smart Grid World Forum 2010 i European Energy Market 2011 te predsjednik Organizacijskog odbora međunarodne konferencije IEEE EUROCON 2013. Također bio jedan od predsjednika programskog odbora međunarodne konferencije IEEE ENERGYCON 2014 te je jedan od članova programskog odbora IEEE ENERGYCON 2016 i IEEE Energycon 2018.
Bio je predsjednik međunarodne konferencije Medpower 2018. Član je znanstvenih i stručnih udruga HRO CIGRE, SDEWES, IEEE, a u Hrvatskoj sekciji IEEE trenutno obnaša dužnost Predsjednika Odjela za energetiku. Izvrsno se služi engleskim jezikom te na srednjoj razini koristi njemačkim jezikom.
Oženjen je i otac dvoje djece.
Prof. dr. sc. Damir Ilić
Dr.sc. Damir Ilić rođen je 12. lipnja 1965. godine u Zagrebu. Studij na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ETF-u, danas FER-u) završio je na smjeru Industrijska elektronika i diplomirao 1990. godine. Na poslijediplomskom studiju na ETF-u, smjer Električna mjerna tehnika, magistrirao je 1994. godine i za istaknuti magistarski rad nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar". Doktorsku disertaciju na FER-u u Zagrebu obranio je 1999. godine. Za objavljeni rad iz područja doktorske disertacije na XVI IMEKO World Congress, (Beč, rujan 2000.), dobio je György Striker Junior Paper Award za najbolji rad mladog znanstvenika. U Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja ETF-a zaposlio se 1991. kao zavodski suradnik te potom kao znanstveni novak. Asistent za grupu predmeta Mjerenja u elektrotehnici na FER-u postao je 1995. godine, a slijedili su izbori u višeg asistenta (2000.), docenta (2002.), izvanrednog profesora (2007.), redovitog profesora (2011.) te redovitog profesora u trajnom zvanju (2017.). U Upisniku znanstvenika, kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, upisan je pod matičnim brojem 190784, a ORCiD identitet ima pod brojem 0000-0003-4816-8091. Područje znanstvenog i stručnog rada dr.sc. Damira Ilića su (općenito) mjeriteljstvo, zatim mjerne metode za usporedbu etalona (napona, otpora, kapaciteta, induktiviteta), mjerenja istosmjernih i izmjeničnih veličina u vrhunskoj točnosti, digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi te teorija mjerenja i statističke analize mjernih rezultata. U tom području objavio je niz radova u časopisima i na konferencijama te drži nastavu na FER-u iz više predmeta na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Voditelj je Primarnog elektromagnetskog laboratorija na FER-u, koji je nositelj hrvatskih nacionalnih etalona električkih veličina, od 2009. godine. Član je Hrvatskog mjeriteljskog društva, IEEE (Instrumentation and Measurement Society) i CROLAB-a. Tehnički je ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), Slovenske akreditacije (SA) i Irish National Accreditation Board (INAB). Predstavnik je RH u Tehničkom odboru za električka mjerenja (TC4) organizacije IMEKO od 2006. godine. Predstavnik je RH u EURAMET-ovom Tehničkom odboru za elektricitet i magnetizam (TC-EM) od 2007. godine, a ujedno je od 2017. godine voditelj pripadnog pododbora za niske frekvencije (TC-EM SC-LF). Usavršavao se i boravio je u nizu nacionalnih mjeriteljskih instituta u svijetu, a posebno često i dugo u PTB-u (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Njemačka).
Prof. dr. sc. Jadranko Matuško
Izv. prof. dr. Lea Skorin-Kapov
Dr.sc. Lea Skorin-Kapov rođena je 10. kolovoza 1979. godine u Zagrebu. Pohađala je osnovnu i srednju školu u Kanadi i SAD-u, nakon čega je diplomirala 2001. godine, magistrirala 2004. godine te doktorirala 2007. godine na Sveučilištu u Zagrebu FER, smjer telekomunikacije i informatika. Od 2001. do 2009. godine radila je u Istraživačkom odjelu tvrtke Ericsson Nikole Tesle d.d. (ETK), Zagreb u jedinici za Istraživanje i razvoj.
Godine 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent na FER-u, a od 2016. g. u zvanje izvanrednog profesora. Zaposlena je na Zavodu za telekomunikacije, gdje je voditeljica istraživačkog laboratorija Multimedia Quality of Experience Research Lab (MUEXLab). U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisana je pod brojem 260521, a dodijeljen joj je ORCID broj: 0000-0002-3208-7601.
Njezino glavno područje istraživačkog interesa jest modeliranje iskustvene kvalitete višemedijskih usluga, praćenje iskustvene kvalitete te mehanizmi upravljanja i optimizacije kvalitete usluge/iskustvene kvalitete u naprednim IP mrežama. Trenutno obnaša funkciju predsjednice Odjela za komunikacije, hrvatske sekcije IEEE.
Hrvoje Bašić, dipl. ing.
Hrvoje Bašić rođen je 01. kolovoza 1983. godine u Zagrebu. Godine 2002. upisao je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2008. godine, a 2016. godine je upisao poslijediplomski doktorski studij. Od 2008. godine do 2015. zaposlen je u Centru za tehnologiju zaštite na radu Zagreb d.o.o. i u Visokoj školi za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb. Od 2015. godine zaposlen je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na Zavodu za visoki napon i energetiku, a od 2020. godine zaposlen je kao asistent na projektu Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 354382, a dodijeljen mu je ORCID broj: 0000-0002-0024-3227. Područja njegovog znanstvenog djelovanja primarno se odnose na primjenu baterijskih spremnika energije u elektroenergetskom sustavu.
Tijekom 2016. godine 3 mjeseca je proveo na znanstvenom usavršavanju na Faculty of Engineering and Science, Department of Energy Technology, Power Electronic Systems, Aalborg University, Danska. 2012. Položio je grupu pedagoških predmeta na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.
2012. godine položio je stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva u strukovnom području elektrotehnike za obavljanje poslova sudionika u gradnji. 2015. godine položio je stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva u strukovnom području elektrotehnike za obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu. Član je Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE), IEEE te IEEE Power & Energy Society.
Petra Miljan, mag. ing. el.
Petra Miljan rođena je 1996. godine u Zagrebu. Prvostupnicom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva postala je 2019. godine, a potom i diplomirala 2021. godine. Na istom fakultetu upisala je poslijediplomski doktorski studij pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Pandžića. Radi kao asistentica na Zavodu za visoki napon i energetiku u sklopu projekta Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije. Područje istraživanja orijentirano je na tržište električne energije te planiranje i optimizaciju elektroenergetskog sustava s naglaskom na integraciju novih distribuiranih tehnologija. Također se bavi naprednim kućanstvima te aktivacijom krajnjih korisnika na tržištu električne energije.
Tomislav Baškarad, mag. ing. el.
Tomislav Baškarad rođen je 1992. godine. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij završio je 2013. godine odnosno 2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, profil elektroenergetika. Od 2016. do 2017. godine radio je u Končaru – Institut za elektrotehniku, u Laboratoriju za velike snage. Od 2018. do 2021. godine bio je zaposlen na znanstvenom projektu WINDLIPS (Wind energy integration in low inertia power system), a od 2021. godine zaposlen je kao asistent na projektu Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na istom zavodu započeo je doktorski studij u ožujku 2018. godine. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 369502, a dodijeljen mu je ORCID broj: 0000-0002-4826-0237. Tijekom 2019. godine proveo je 6 mjeseci na znanstvenom usavršavanju na Sveučilištu North China Electric Power University, Peking, Kina. Njegova područja istraživanja su obnovljivi izvori energije s naglaskom na fotonaponske elektrane te regulacija frekvencije i radne snage elektroenergetskog sustava. Član je HRO CIGRE i IEEE Power & Energy Society.
Matej Krpan, mag. ing. el.
Matej Krpan radi kao asistent na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine, te se potom zapošljava na Zavodu za visoki napon i energetiku. 2017. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij.
U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 376511, a dodijeljen mu je ORCID broj: 0000-0001-8187-7581. Područja njegovog znanstvenog djelovanja su dinamika, regulacija i stabilnost elektroenergetskog sustava s visokim udjelom pretvarača temeljenih na energetskoj elektronici.
Objavio je 14 radova u časopisima i 14 radova na domaćim i međunarodnim konferencijama te je koautor preko 30 tehničkih studija i elaborata za elektroprivredu i privatne investitore. U sklopu Horizon2020 projekta CROSSBOW radio je na eksperimentalnoj implementaciji distribuiranog upravljačkog sustava za baterijske spremnike energije u Laboratoriju za napredne mreže FER-a (Smart Grid Laboratory – SGLab).
2017. godine dobitnik je nagrade za najbolji referat u studijskom odboru C2 na 13. savjetovanju HRO-CIGRE. Osvojio je 3. mjesto u kategoriji za najbolji rad na međunarodnoj konferenciji 6th IET Renewable Power Generation Conference 2017. godine. 2019. godine dobio je nagradu za odličan rad na međunarodnoj konferenciji IEEE Sustainable Power & Energy Conference. 2021. godine dobitnik je FER-ove nagrade „Frano Luetić“ za izvrsnost na poslijediplomskom doktorskom studiju elektroenergetike.
Član je hrvatskog ogranka CIGRE (HRO-CIGRE) te IEEE Power & Energy Society-ja. Tajnik je i blagajnik odjela za elektroenergetiku hrvatske sekcije IEEE-ja.
Matija Kostelac, mag. ing.
Matija Kostelac rođen je 1996. godine u Zagrebu. Prvostupnikom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva postao je 2017. godine, a potom i diplomirao 2019. godine. Na istom fakultetu upisao je poslijediplomski doktorski studij pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tomislava Capudera. Radi kao asistent na Zavodu za visoki napon i energetiku u sklopu projekta Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije. Područje istraživanja orijentirano je na optimizaciju rada velikih energetskih potrošača (industrijskih postrojenja) u smislu njihovog natjecanja na tržištu, smanjenja emisija stakleničkih plinova te integracija obnovljivih izvora energije i vodika kao energetskog vektora.
 

Projektni partner: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Koordinator istraživačkog tima FERIT-a: Izv. prof. dr. sc. Danijel Topić
Danijel Topić rođen je 22. srpnja 1985. godine. Doktorirao je 2014. te je trenutno zaposlen kao izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Od 1.10.2019. obavlja funkciju prodekana za nastavu i studente. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 311270, a dodijeljen mu je ORCID broj: 0000-0003-2100-242X. Područje istraživanja su mu proizvodnja električne energije, energetska učinkovitost te mikromreže. Do sada je objavio preko 60 znanstvenih radova te je koautor 4 knjige. Bio je voditelj međunarodnog projekta Renewable energy source and energy efficiency in a function of rural development kao i voditelj internih fakultetskih i sveučilišnih projekata. Osnivač je Odjela za elektroenergetiku IEEE studentskog ogranka Osijek te je od 2014. do 2018. bio volonter na funkciji koordinatora studentskih ogranaka IEEE Power and Energy Society na svjetskoj razini. 2017. godine dobitnik je nagrade IEEE Power and Energy Society Outstanding Chapter Volunteer Award od strane Odjela za elektroenergetiku Hrvatske sekcije IEEE, a 2018. godine dobio je Nagradu za istaknutog mladog znanstvenika od strane FERIT-a.
Prof. dr. sc. Denis Pelin
Dr.sc. Denis Pelin rođen je 10.10.1970. godine u Osijeku. Početkom 1996. godine zaposlio se na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Osijeku kao stručni suradnik. Magistrirao je 2001., a doktorski rad obranio je 2006. Trenutno je zaposlen kao redoviti profesor na Zavodu za elektrostrojarstvo Fakulteta elektrotehnike, računarstava i informacijskih tehnologija Osijek. U razdoblju od 2003. do 2012. godine bio je istraživač na znanstveno-istraživačkim projektima MZOS HR: "Kaotično ponašanje električkih krugova" i "Kvaliteta i pouzdanost pogona EES Hrvatske na regionalnom tržištu električne energije". Od 2013. do 2014. bio je koordinator međunarodnog projekta: "Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja"; prekograničnog programa Mađarska–Hrvatska 2007.-2013.; IPAII. Dosad je objavio 50-ak znanstvenih radova te je aktivan je kao recenzent u znanstvenim časopisa indeksiranim u Web of Science Core Collection. Za Hrvatsku zakladu za znanost (HRZZ) bio je vrednovatelj projekta natječajnih rokova 2013. i 2016. godine. Bio je član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Electrical Drives and Power Electronics (EDPE), 2013. i 2017. godine te je član programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa PLIN od 2011. godine. Od 18. siječnja 2011. godine pa do danas predsjednik je Katedre za električne strojeve i energetsku elektroniku, Zavoda za elektrostrojarstvo. Član je društava IEEE Industrial Electronics i IEEE Power Electronics, a od 1.12.2018. predsjednik je Odjela za energetsku elektroniku Hrvatske IEEE sekcije. Član je studijskog odbora B4 Istosmjerni prijenos i energetska elektronika u AC mrežama HRO-CIGRE. Aktivno govori i piše engleski. Oženjen je i otac je dvoje djece.
Izv. prof. dr. sc. Goran Knežević
Dr. sc. Goran Knežević rođen je 1. rujna 1984. godine. Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku upisao je 2003. godine. Diplomirao je 2007. godine s odličnim uspjehom. Poslijediplomski znanstveni studij na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku upisuje nastavne 2008/09. godine kojeg završava 2013. godine čime stječe akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničke znanosti, polja elektrotehnika, grane elektroenergetika. U siječnju 2008. godine zaposlen je kao viši laborant na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Od travnja 2008. godine zaposlen je kao znanstveni novak na suradničkom mjestu asistenta na Zavodu za elektroenergetiku.
Od lipnja 2015. zaposlen je kao docent, a od rujna 2020. radi kao izvanredni profesor na Zavodu za elektroenergetiku na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Sudjeluje u izvođenju nastave iz više kolegija smjera Elektroenergetika. U upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 307624. Područje znanstvenog istraživanja obuhvaća računalne simulacije rada elektroenergetskog sustava, tržište električne energije, optimizaciju rada elektroenergetskog sustava, analizu elektroenergetskih postrojenja.
Završio je nekoliko tečajeva čije su teme bile vezane uz područje rada tržišta električne energije. Koautor je udžbenika „Uvod u tržište električne energije“ te knjige Renewable energy sources and energy efficiency for rural areas. Sudjelovao je u izradi nekoliko stručnih studija, elaborata i projekata za potrebe gospodarstva.
Aktivno je sudjelovao u međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima. Do sada je objavio više od 50 znanstvenih i stručnih radova na konferencijama i u časopisima u zemlji i inozemstvu s temama vezanim za tržište električnom energijom, simulacije i analizu rada elektroenergetskog sustava.
Dr. sc. Dragan Vulin
Dr. sc. Dragan Vulin rođen je 1. svibnja 1986. godine u Osijeku. Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) završava 2008., a sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer elektroenergetika, 2010. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade i godišnje nagrade Hrvoje Požar Hrvatskog energetskog društva za izvrstan uspjeh u studiju. Po završetku studija počinje raditi na suradničkom radnom mjestu asistenta na Zavodu za elektrostrojarstvo FERIT-a. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike, također na FERIT-u, završava 2020. godine. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 324985, a dodijeljen mu je ORCID broj: 0000-0001-6181-8277. Područje njegovog znanstvenog djelovanja primarno se odnosi na elektromagnetizam, odnosno remanentni magnetski tok. Do sada je objavio 11 znanstvenih radova, od čega je šest radova objavljeno u CC časopisima, a pet u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom.
Andrej Brandis, mag. ing. el.
Andrej Brandis rođen je 10. travnja 1987. godine u Đakovu. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek upisuje 2010. godine na kojemu diplomira 2015. godine. Kao asistent se zapošljava na istoimenome fakultetu 2016. godine na Zavodu za elektrostrojarstvo – Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku. Doktorski studij upisuje 2018. godine koji pohađa do danas. Smjer istraživanja doktorskog studija je područje energetske elektronike – upravljanje pretvaračima energetske elektronike. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 368646. ORCID broj znanstvenika je 0000-0002-6750-3820. Do sada je objavio devet znanstvenih radova. Član je IEEE Power Electronics Society udruženja (IEEE PELS).
Zvonimir Šimić, mag. ing. el.
Zvonimir Šimić rođen je 7. lipnja 1995. godine u Osijeku. 2014. godine upisao je preddiplomski studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, tada još Elektrotehnički fakultet Osijek. 2017. godine je završio preddiplomski studij i upisao diplomski studij elektrotehnike, smjer elektroenergetika, izborni blok održiva elektroenergetika. Diplomirao je 2019. godine. Od srpnja 2020. radi na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao asistent na projektu USBSE – Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije.
Josip Bilandžić, mag. ing. el.
Josip Bilandžić rođen je 20. lipnja 1992. godine u Našicama. Osnovnu školu pohađao je u Feričancima, a nakon osnovne upisuje Srednju školu Isidora Kršnjavog u Našicama, smjer tehničar za elektroniku gdje se počinje zanimati za elektrotehniku, a posebno za elektroniku. Nakon završetka srednje škole, 2011. godine upisuje sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu Osijek i nakon prve godine opredjeljuje se za smjer elektroenergetika. 2014. godine završava sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike te iste godine upisuje diplomski studij smjer elektroenergetika na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.
 

Projektni partner: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Koordinator istraživačkog tima EFZG-a: Izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić
Dr. sc. Davor Zoričić rođen je 26. travnja 1980. godine u Zagrebu. 1998. godine upisao je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2003. godine, a 2012. godine i obranio doktorsku disertaciju. Od 2003. godine zaposlen je kao asistent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu najprije kao asistent na Katedri za financije, a od 2008. godine na Katedri za ekonomiku poduzeća na kojoj je trenutno zaposlen na radnom mjestu izvanrednog profesora. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 258113, a dodijeljen mu je ORCID broj: 0000-0002-0206-3422. Područja njegovog znanstvenog djelovanja primarno se odnose na poslovne financije i investicijsku analizu. Do sada je objavio 19 znanstvenih radova, a tijekom 2007. godine 3 mjeseca je proveo na usavršavanju na University of California, Berkeley. 2006. godine položio je ispit za investicijskog savjetnika u organizaciji HANFA-e. Član je Hrvatske udruge financijskih analitičara (HUFA), Hrvatskog statističkog društva (HSD) te Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI).
Prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić
Dr. sc. Danijela Miloš Sprčić rođena je 2.8.1976. Diplomirala je i magistrirala iz područja Financija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je zaposlena od 1999. godine na Katedri za Ekonomiku poduzeća. Doktorirala je 2007. na The University of Greenwich Business School iz područja Risk Managementa. U zvanje docentice izabrana 2008. godine, u zvanje izvanredne profesorice 2013. godine, a u zvanje redovite profesorice 2018. godine. Gostujuća je profesorica na The School of Economics and Business, University of Ljubljana. Napisala je i objavila, samostalno ili u koautorstvu, veći broj znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom, nekoliko monografija i uredničkih knjiga, te veći broj radova u časopisima važnim za struku. Područja istraživačkog interesa su poslovne financije, upravljanje rizicima s naglaskom na model integriranog (strateškog) upravljanja rizicima, vrednovanje poduzeća, poslovna analiza i razvoj financijskih tržišta. Njezini radovi objavljeni su u uglednim međunarodnim publikacijama poput časopisa Risk Management, Research in International Business and Finance, E a M: Ekonomie a Management, EuroMed Journal of Business, Electrical Power and Energy Systems, Journal of Destination Marketing and Management, Ekonomski pregled, Financijska teorija i praksa i dr. Dobitnica je znanstvene nagrade „Dr. Marijan Hanžeković“ te je tri puta nagrađena godišnjom nagradom „Mijo Mirković“ za svoj znanstveni rad. Članica je Međunarodnog udruženja Profesionalnih Menadžera Rizika (PRMIA) i Hrvatske udruge korporativnih rizničara. Pozvani je predavač na znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja financija, upravljanja rizicima, korporativnog upravljanja i revizije. Kroz svoj stručno djelovanje i projekte suradnje s gospodarstvom, surađivala je s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe, Ericsson Nikola Tesla, Hrvatskom lutrijom, Hrvatskom elektroprivredom, Hrvatskim izvoznicima, Hrvatskom revizorskom komorom te drugim organizacijama. Nositeljica je kolegija Upravljanje rizicima, Corporate Risk Management, Strateško upravljanje rizicima i Osnove financiranja poduzeća na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je izvođač kolegija Poslovne financije i Analiza i vrednovanje. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisana je pod brojem 234566, a dodijeljen joj je ORCID broj: 0000-0002-9853-0303.
Doc. dr. sc. Denis Dolinar
Dr. sc. Denis Dolinar rođen je 10. siječnja 1983. godine u Karlovcu. 2001. godine upisao je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2006. godine, a 2015. godine i obranio doktorsku disertaciju. U razdoblju od prosinca 2006. do kolovoza 2008. godine bio je zaposlen u Raiffeisen Consultingu gdje je radio u Direkciji za ekonomska istraživanja kao financijski analitičar za hrvatsko dioničko tržište. Od 2008. godine zaposlen je kao asistent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za ekonomiku poduzeća. 2017. godine izabran je znanstveno-nastavno zvanje docenta. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 308695, a dodijeljen mu je ORCID broj: 0000-0001-9489-9990. Područje znanstvenog djelovanja primarno se odnosi na poslovne financije i investicijsku analizu, te iz tih područja izrađuje i objavljuje znanstvene radove. Sudjelovao je i izlagao radove na nekoliko međunarodnih konferencija. Također, sudjelovao je na brojnim radionicama i seminarima. Član je Hrvatske udruge financijskih analitičara (HUFA).
Jura Jurčević, mag. math.
Jura Jurčević rođen je 23. travnja 1996. godine u Karlovcu. 2015. godine upisao je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer matematika. 2018. godine na istom fakultetu upisao je diplomski studij Financijske i poslovne matematike na kojem je diplomirao 2020. godine. 2020. godine upisao je poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1.10.2020. godine zaposlen je kao asistent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za ekonomiku poduzeća, a dodijeljen mu je ORCID broj: 0000-0001-9104-3097.